files-empty printer extras user logout check_circle ticket dollar arrow_drop_up close filter currency add flight phone check Your Basket Cruise Transfer Car Hire מועדף favorite_outline Flight Arrive Flight Depart Star Hotel Info Info Show More Prev Next Show Less Parking Remove Star Half Star Facebook Instagram Pinterest Twitter Home Edit Calendar Remove arrow-up arrow-right arrow-down arrow-left Menu Map

אודות

תנאי שימוש באתר

1. מבוא

א) כותרות הסעיפים הנם לשם הנוחיות בלבד.

ב) תנאי השימוש מכוונים לשני המינים למרות שנכתבו בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד.

ג) הגדרות

"החברה"  – אמסלם תיירות ונופש בע"מ.

"ההסכם" – מסמך תנאי שימוש זה.

"המערכת" – מערכת להזמנת חופשות שייט ושירותי נופש שונים באינטרנט.

"לקוח" או "משתמש" – אדם המשתמש באתר, בין אם מבצע דרכו הזמנה ובין אם לאו.

"צד שלישי" – חברה המספקת חבילות שייט, שירותי נופש או כל שירות אחר.

"אתר" – אתר או אתרי האינטרנט של החברה, בכתובת www.acruise.co.il או בכל כתובת אחרת.

ד) מטרתו של הסכם זה להסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין הלקוח והמשתמש במערכת.

ה) הסכם זה הינו בנוסף על כל הסכם אחר אשר נחתם בין החברה ובין הלקוח. בכל מקרה שקיימת בין הסכם זה לכל הסכם אחר בין החברה ובין הלקוח סתירה – תחולנה הוראות הסכם זה.

ו) תנאי הסכם זה פועלים בכפוף לתנאים של צדדים שלישיים, והם באים להוסיף עליהם.

ז) כל העושה שימוש במערכת יחשב כמי שהסכים וקבל תנאי הסכם זה. לקוח שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, מתבקש שלא לעשות כל שימוש במערכת או בחלק ממנה.

ח) החברה רשאית לבצע שינויים בהסכם זה או בנספחיו בכל עת, ומבלי שתצטרך לתת על כך הודעה מראש.

ט) באחריות הלקוח להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים בהסכם זה.

2. תנאי השימוש

א) כל העושה שימוש באתר החברה מתחייב שלא לבצע הפעולות הבאות ביחס למערכת:

1. גלישה, סריקה או שימוש במערכת באמצעות תוכנות מחשב המיועדת לאסוף מידע, או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות  Bots  או Crawlers  וכדומה.

2. מניפולציה על כתובת ה-URL של דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לו גישה ישירה (URL Hacking).

3. העלאה או העברה של תוכן, או ביצוע פעולות, אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל; ובכלל זאת להימנע מהעלאה, העברה או פרסום של תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

4. ביצוע פעולה בעיצוב האתר או האפליקציה, קוד המקור, אלמנטים או תכנים המופיעים באתר או באפליקציה, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

ב) החברה שומרת לעצמה את הזכות:

1. להפסיק או למנוע את המערכת, או חלקים ממנה, ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש ללקוח. לא תישמע כל טענה של הלקוח בעניין זה.

2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.

3. להחליט בכל, על הרכב שירותי הנופש המוצעים באתר, להסיר ולהוסיף שירותים, ולשנות את אופן ההופעה של השירותים; הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבלי שתהיה חייבת להודיע על כך מראש ללקוח.

3. אספקת חבילות שייט ושירותי נופש

א) יש לראות בחברה כמי שמשמשת כמתווכת בין ספקי שירותים שונים לבין הלקוח. החברה אינה אחראית לאספקת חופשות השייט או שירותי הנופש, או לתנאים השונים של הצדדים השלישיים.

ב) כל האחריות בגין אספקת חבילות השייט ושירותי הנופש, אשר הלקוח ירכוש דרך המערכת, תהיה בכל מקרה של הצדדים השלישיים אשר מספקים את השירותים שיירכשו.

4. הגבלת אחריות

א) המערכת תסופק על-ידי החברה כמות שהיא (As-Is). החברה לא תישא בשום אחריות שהיא בגין נזק כלשהו שייגרם ללקוח (או למי מטעמו), בגין שימוש במערכת, לרבות בגין רכישה או שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים (חבילות שייט, נופש, שירותי תיירות וכדומה). כל שימוש במוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, כאמור, יהיה באחריות הלקוח, ובכפוף לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

ב) מובהר בזאת כי השירות המסופק במסגרת האתר, נועד לקשר בין הלקוח לבין צדדים שלישיים המספקים חבילות שייט ושירותי נופש, בלבד.

ג) החברה לא מתחייבת שהמערכת תפעל 100% מהזמן; יתכן ומעת לעת החברה תעדכן ותשדרג את המערכת – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירותים; אין לחברה כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים.

ד) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שבכל מקרה אחריותה של החברה, מנהלי ועובדיה, לנזקים אשר יתכן וייגרמו ללקוח (עקב שימוש במערכת, אי-זמינות המערכת וכתוצאה מכל סיבה אחרת) – תהיה מוגבלת, בכפוף לכל דין, ל-20% הסכום שהחברה גובה כעמלה מהצדדים השלישיים.

5. מדיניות שינוי וביטול עסקאות

א) על כל הזמנה דרך האתר, חלים דמי שינוי או ביטול – מרגע אישור ההזמנה על-ידי ספק השירות (צד שלישי) – על פי התעריפים הנהוגים על-ידי ספק השירות.

ב) תנאי השינוי והביטול, לרבות התעריפים, משתנים בהתאם לסוג המוצר והשירותים הכלולים בו. באחריות הלקוח לוודא את המידע בקשר לכך, על פי המפורט באתר או בפנייה לחברה בטרם ביצוע ההזמנה. לא תישמע טענת הלקוח בדבר אי ידיעה של תנאי השינוי או הביטול, לאחר ביצוע ההזמנה.

ג) ביטול הזמנה ייעשה בהודעה מראש בכתב לחברה, בתוך 7 ימים ממועד אישור ההזמנה בלבד ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות לפני מועד תחילת השירות. במקרה כזה, יושבו ללקוח התשלומים ששילם בגין ההזמנה, בניכוי 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מהשניים. כל ביטול שיתבצע לאחר 7 ימים ממועד אישור ההזמנה, יהיה כרוך בדמי ביטול בגובה דמי הביטול אותם גובה הצד השלישי בתוספת דמי טיפול.

6. ביטוח

א) החברה מציעה ללקוח לרכוש ביטוח נסיעות רפואי, בין היתר לשם כיסוי נזקים אפשריים בגין ביטול שירותי הנופש בשל סיבה רפואית מוצדקת.

ב) החברה מציעה בנפרד למוצרים הנמכרים על ידה ובנפרד מהביטוח הרפואי שירותי רכישת ביטוח ביטול הנסיעה (מכל סיבה) באמצעות סוכנות הביטוח שירביט ובכפוף לתנאי הביטוח.

ג) למען הסר ספק, החברה אינה מספקת כיסוי ביטוחי, אינה אחראית לגביית הפרמיה ולא תספק שום אחריות לגבי טיב הביטוח. החברה היא רק גורם מקשר בין הלקוח לבין סוכנות הביטוח. באחריות הלקוח לוודא כי הביטוח הנמכר לו מתאים לצרכיו.

7. קניין רוחני

א) החברה היא הבעלים של מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני (ולרבות סימני מסחר של החברה, ככל שישנם כאלה), בכל השירותים שיסופקו על-ידי החברה, ובכל הכלים שישמשו את החברה במהלך מתן השירותים. כל זאת, לרבות כל שינוי, שיפור, תוספת או יצירה נגזרת של האמור לעיל, ולמעט מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים.

ב) הלקוח לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש במערכת או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות החברה או בזכויות של צד ג' כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת החברה בכתב ומראש.

8. שיפוי

א) הלקוח מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש או לקוחותיו של המשתמש במערכת, מכל גורם שהוא; כל זאת, תוך 30 יום ממועד קבלת דרישת החברה לראשונה בכתב.

ב) האמור בסעיף זה אינו גורע מכל זכות או סעד אחרים, העומדים לחברה לפי הסכם זה או לפי כל דין.

9. קישורים לאתרים אחרים

במסגרת האתר והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. אנחנו לא נהיה אחראים על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.

10. אחסון ואבטחת מידע

א) החברה מחויבת מאוד להגנה על המידע האישי והפרטיות של המשתמש, ועושה כל מאמץ מקובל בענף, לשמירה על בטחון המידע האישי והפרטיות של המשתמש, ולהגנה עליהם מפני אובדן, שינוי או שימוש לא ראוי. חברתנו עומדת בתקנים המחמירים ביותר של אבטחת המידע לרבות תקנות המידע האירופאיות (GDPR). ככל והמשתמש מבחין בפירצה כלשהי באבטחת המידע, הוא מתבקש להודיע לחברה במיידית לכתובת הדואר האלקטרוני: res@a-cruise.com  על מנת שנוכל לבחון את העניין ולטפל בו, ככל שניתן.

ב) תהליך הרכישה באמצעות כרטיס אשראי באתר, מוגן על-ידי אבטחת מידע, תוך שימוש בתוכנות ואמצעי הגנה מתקדמים בתחומם. התקשורת בתהליך הרכישה בין דפדפן הגולש לאתר, מתבצעת דרך פרוטוקול הצפנה (SSL) המשמש כסטנדרט במסחר אלקטרוני.
החברה לא אוגרת או מאחסנת את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח בסביבת האינטרנט.

11. שונות

א) דיוור ישיר

1. יתכן והחברה תהיה מעוניינת לשלוח ללקוח מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

2. השימוש בשירותים או בחלקם, לרבות מסירת כתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח, מהווים הסכמה מפורשת לכך. עם זאת, בכל עת יוכל הלקוח לבטל את הסכמתו על-ידי הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני: res@a-cruise.com

ב) קבצי Cookie

1. יתכן והחברה תשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של השירותים או האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהם, לאימות פרטים, כדי להתאים אותם להעדפותיו האישיות של הלקוח ולצורכי אבטחת מידע.

2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם הלקוח אינו יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו הוא עושה שימוש.

ג) פרסומות של צדדים שלישיים

1. יתכן ופרסומות למוצרי או שירותי צדדים שלישיים יהיו מוצגות באתר או כחלק ממתן השירותים, בחסות שירות חיצוני – המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.

2. יתכן ושירות חיצוני זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשב של הלקוח בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של השירות החיצוני ואינו כפוף למדיניות פרטיות של החברה.

12.    סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו במחוז צפון. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.